Content » Vol 97, Issue 4

Short communication

A Novel De novo Mutation of the SASH1 Gene in a Chinese Family with Multiple Lentigines

Jianbo Wang, Jia Zhang, Xueli Li, Zhexin Wang, Dongchun Lei, Guofang Wang, Jianguo Li, Shoumin Zhang, Zhenlu Li, Ming Li
DOI: 10.2340/00015555-2575

Abstract

Abstract is missing (Short communication)

Significance

Supplementary content

Comments

Not logged in! You need to login/create an account to comment on articles. Click here to login/create an account.